logo0948 828 711

Ochrana osobných údajov

 

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov  a poskytnutie informácií v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

  1. Oznámenie o spracúvaní osobných údajov (podľa § 19 zák. č. 18/2018 Z.z.)

 

Prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe informácie, že osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, telefónne číslo, e-mail,  sú spracúvané za účelom naplnenia zmluvného vzťahu, uzatvorenie zmluvy s prevádzkovateľom, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo obchodný partner, ktorého je dotknutá osoba zástupcom, členom štatutárneho orgánu, zamestnancom alebo spolupracujúcou osobou  (§ 13 ods. 1 písm. b) zák. č. 18/2018 Z.z.),

  • A na spracovanie nevyhnutné podľa osobitného predpisu (§ 13 ods. 1 písm. c) zák. č. 18/2018 Z.z.), najmä podľa zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Vyššie uvedené osobné údaje prevádzkovateľ bude spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a na dobu nevyhnutnú na plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov, najmä zo zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

 

  1. Informácie poskytované v súvislosti so spracúvaním osobných údajov (§19 zák. č. 18/2018 Z.z.)

 

Zoznam príjemcov osobných údajov, ktorí môžu prísť do styku s osobnými údajmi:  

Zmluvný Partneri zabezpečujúci služby Operatívneho leasingu alebo predaja motorových vozidiel, zmluvný sprostredkovatelia LEASING EXPERT, s.r.o., externé spoločnosti vykonávajúce kontrolu bonity klienta,  daňový úrad, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), súd, orgány činné v trestnom konaní, exekútor, advokát, prepravná spoločnosť, poštová služba. Prevádzkovateľ uvádza dotknutej osobe, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zároveň zmluvnou požiadavkou, preto ste povinný/á poskytnúť osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov uvedených by malo za následok nemožnosť plnenia si zákonných a zmluvných povinností prevádzkovateľom.

 

  1. Poučenie o právach podľa § 19 ods. 2 písm. b), §21 až §28  a § 41 zák. č. 18/2018 Z.z.

 

1.   Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a právo získať informácie o:

-     účele spracúvania osobných údajov;

-     kategórii spracúvaných osobných údajov; 

-     identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné;

-     dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, o kritériách jej určenia;

-     zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

-     existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Ďalej máte právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa   dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo právo namietať spracúvanie osobných údajov; máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 

Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť Vaše osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré požiadate, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný Vám poskytnúť osobné údaje spôsobom podľa jej požiadavky. Vaše právo získať osobné údaje však nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

2.   Máte právo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

3.   Máte právo aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak ste si uplatnili právo na výmaz, ak

a)   osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b)   odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c)   namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo namietate spracúvanie osobných údajov,

d)   osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e)   je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f)   sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje, o Vašej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na Vaše osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Právo na výmaz osobných údajov nemáte len v prípade, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a)   na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b)   na splnenie povinnosti podľa zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,

c)   z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,

d)   na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo

e)   na uplatnenie právneho nároku.

4.   Ďalej máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a)   namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho  prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b)   spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c)   prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale   potrebujete ich Vy ako dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d)   dotknutá osoba namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania môže Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len s Vašim súhlasom alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. V prípade obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, je prevádzkovateľ povinný informovať Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

5.   Informujeme Vás, že prevádzkovateľ je povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. V prípade ak to požadujete, prevádzkovateľ Vás o príjemcoch informuje.

6.   Získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, máte právo  v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež  právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

a)   sa osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu, alebo spracúvanie je nevyhnutné na účel plnenia povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo Vás v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby a

b)   spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

7.   Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané z dôvodu, že je to nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

8.   Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel

9.   Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás obdobne významne ovplyvňujú. Toto právo však neplatí, ak je to

a)   nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

b)   vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zároveň ustanovené aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c)   založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ je povinný vykonať vhodné opatrenia na ochranu Vašich práv a oprávnených     záujmov, a to najmä práva na overenie rozhodnutia nie automatizovaným spôsobom zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.

10.Prevádzkovateľ je povinný Vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. Toto oznámenie musí obsahovať jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov; kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácii; opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov a opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom na nápravu porušenia ochrany osobných údajov vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov, ak je to potrebné. Oznámenie sa nevyžaduje, ak

a)   prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a uplatnil ich na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä šifrovanie alebo iné opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup,

b)   prevádzkovateľ prijal následné opatrenia na zabezpečenie vysokého rizika porušenia práv dotknutej osoby,

c)   by to vyžadovalo neprimerané úsilie; prevádzkovateľ je povinný informovať verejnosť alebo prijať iné opatrenie na zabezpečenie toho, že dotknutá osoba bude informovaná rovnako efektívnym spôsobom.

Ak prevádzkovateľ ešte porušenie ochrany osobných údajov neoznámil dotknutej osobe, úrad môže po zvážení pravdepodobnosti porušenia ochrany osobných údajov vedúceho k vysokému riziku požadovať, aby tak urobil, alebo môže rozhodnúť, že je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok.

 

  1. Prehlásenie dotknutej osoby       

 

Ako dotknutá osoba vykonaním Dopytu, t. j. stlačením políčka „Odoslať nezáväzný dopyt“ v rámci Portálu, alebo aj prípadne iným políčkom alebo odkazom s podobným názvom, prípadne cez kontaktný formulár Portálu alebo zaslaním mailu na adresu: info@leasingexpert.sk potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov, že vám boli prevádzkovateľom poskytnuté a vysvetlené v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, sú formulované jasne a zreteľne a že ich v celom rozsahu prijímate. Ako dotknutá osoba prehlasujete, že všetky poskytnuté osobné údaje sú správne a v prípade ich zmeny sa túto zmenu zaväzujete bez zbytočného odkladu oznámiť prevádzkovateľovi.

 

 

Prevádzkovateľ:

 

LEASING EXPERT, s.r.o.

č. 56, 925 01 Matúškovo

IČO: 52 092 372

zapísaná v OR OS Trnava, vložka č.: 43448/T, Oddiel: Sro

Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Peter Iván

Tel. č.:  +421 903 402 185

e-mail: gdpr@pharius.skSociálne siete
 
Kontakty
LEASING EXPERT
Matúškovo č.56
925 01 Matúškovo

Tel.: 0948 828 711
Email: info@leasingexpert.sk

© Všetky práva vyhradené - www.leasingexpert.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.leasingexpert.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnúť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnúť
Uložiť Odmietnúť