logo0948 828 711

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti LEASING EXPERT, s.r.o., číslo: 2/2020

 

                                                                                 Článok č.1   Základné ustanovenia

1.1  Dňa 14.04.2020 prijala spoločnosť LEASING EXPERT s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel Sro., vl.č. 43448/T, IČO: 52 092 372,  adresa: Matúškovo č.56 ( ďalej ako „spoločnosť“), nasledovné Všeobecné podmienky, ktorými sa riadia a upravujú vzťahy internetových stránok www.leasingexpert.sk (ďalej „Portál“) medzi všetkými užívateľmi uvedených webových stránok a tiež riadia podmienky pre ich použitie a prístup k nim. Stránky www.leasingexpert.sk prevádzkuje spoločnosť LEASING EXPERT s.r.o., zapísana v Obchodnom registri  OS Trnava, Oddiel Sro, vl.č.43448T, IČO: 52 092 372, adresa Matúškovo (ďalej „Prevádzkovateľ“ ), a ďalej využíva pre sprostredkovanie ponúk a služieb uvedených v Portále.

 1.2   Všetky záležitosti, ktoré neupravujú tieto VP, pokiaľ sa nedohodli zmluvné strany inak, riadia sa ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej „Občiansky zákonník“) a ďalej ustanoveniami všeobecne záväzných právnych noriem.

1.3   V prípade rozporu medzi individuálnou čiastkovou dohodou zmluvných strán a ustanoveniami týchto Všeobecných podmienok VP, má prednosť čiastková individuálna dohoda zmluvných strán, ktorá musí byť uzatvorená písomnou formou, vrátane e-mailovej. K ústnej dohode a dojednaniam sa v týchto prípadoch neprihliada.

 

                                                                          Článok č.2   Vymedzenie základných pojmov

2.1.   „Portál“ je internetové rozhranie, ktoré je bežnému užívateľovi sprístupnené na adrese www.leasingexpert.sk. Uvedené rozhranie umožňuje Prevádzkovateľovi porovnanie rôznych ponúk operatívneho leasingu, klasického leasingu, autoúveru a autokreditu na rôzne motorové vozidlá a ďalej k zhromažďovaniu požiadaviek užívateľov, prípadne ďalších s tým súvisiacich služieb.

2.2    „Užívateľ“ je ktorýkoľvek návštevník Portálu, ktorý má záujem využívať služby a ďalšie možnosti Portálu a tento „Užívateľ“ sa rozhodol využiť služieb Portálu za účelom ponúk v oblasti operatívneho leasingu, klasického leasingu, autoúveru a autokreditu, prípadne ďalších súvisiacich služieb a to všetko v súlade Prevádzkovateľom prijatými VP.

2.3   „Prevádzkovateľ“ je spoločnosť LEASING EXPERT s.r.o. , zapísana v Obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vlč. 43448T, IČO: 52 092 372, so sídlom Matúškovo č.56, a táto prevádzkuje a spravuje Portál a prostredníctvom uvedeného Portálu vyvíja činnosť za účelom sprostredkovania služieb medzi Partnerom a Užívateľom.

2.4    „Partner“ je obchodným partnerom Prevádzkovateľa, ktorý na základe zmluvy uzatvorenej medzi ním a Prevádzkovateľom využíva služby a možnosti Portálu k získavaniu prípadných obchodných kontaktov a zákaziek Užívateľa za účelom predstavenia ponuky svojich služieb v oblasti poskytovania operatívneho leasingu, klasického leasingu, autoúveru a autokreditu na motorové vozidlá, prípadne ďalších služieb s tým súvisiacich.

2.5    „Ponuka služieb“ je orientačná ponuka Služieb poskytovaná prostredníctvom Partnerov , ktorá je uverejňovaná na Portáli. Aby sa vylúčili akékoľvek pochybnosti, Ponuka služieb vrámci Portálu nie je ponukou ani návrhom na uzatvorenie zmluvy v zmysle ustanovenia § 43a§ 43c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnení.

2.6    „Dopyt“ je presnejšie definovaná a štruktúrovaná požiadavka Užívateľa prostredníctvom Portálu. Účelom takéhoto Dopytu  je obdržanie informácií alebo Predbežnej ponuky súvisiacej so Službou. Užívateľ vytvára prostredníctvom tlačítka „Odoslať nezáväzný dopyt“ v rámci Portálu, alebo aj prípadne iným tlačítkom alebo odkazom s podobným názvom, prípadne cez kontaktný formulár Portálu alebo mailovú adresu: info@leasingexpert.sk.

2.7    „Predbežná ponuka“ je telefonický, osobný kontakt alebo písomný kontakt (vrátane elektronickej komunikácie) zo strany Partnera alebo Prevádzkovateľa za účelom získania detailnejších a bližších informácií o konkrétnych potrebách užívateľa a prípadne možné následné doplnenia alebo predstavenia ďalšej ponuky Partnera voči Užívateľovi.

2.8     „Zmluva“ je zmluvný vzťah/zmluva uzatvorená medzi Užívateľom a Partnerom, ktorá bola sprostredkovaná Prevádzkovateľom prostredníctvom Portálu. Predmetom takejto zmluvy je poskytnutie Služby Partnera konkrétnemu Užívateľovi.

 

                                                                                Článok č.3   Úvodné ustanovenia

3.1     Prevádzkovateľ prostredníctvom Portálu umožňuje Partnerom ponúkať Služby tretím osobám, v tomto prípade Užívateľom. K takejto činnosti má Prevádzkovateľ podpísané príslušné Zmluvné podmienky od jednotlivých Partnerov tak, aby za neho mohli viesť, v prípade potreby, akékoľvek jednania voči Užívateľom v súlade s týmito VP a informáciami uvedenými na Portáli.

3.2    Prevádzkovateľ vyvíja svoju činnosť v rámci svojich podnikateľských aktivít k tomu, aby Užívatelia mohli prostredníctvom Portálu uzatvárať s Partnermi jednotlivé Zmluvy. Predmetom týchto Zmlúv je poskytnutie Služieb Užívateľovi zo strany Partnera a to všetko v súlade s týmito VP.

3.3    Užívateľ je uzrozumený s tým, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek odmietnuť zabezpečenie uzatvorenia Zmluvy s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Zmluvu, VP alebo oboje, alebo uviedli akékoľvek nepravdivé alebo zavádzajúce údaje v súvislosti so znením týchto VP.

3.4    Znenia týchto VP sú neobmedzene prístupné na internetových stránkach www.leasingexpert.sk na adrese: http://leasingexpert.sk/obchodne-podmienky/. VP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. V prípade akéhokoľvek možného rozporu medzi slovenským znením a ľubovoľným prekladom, slovenské znenie má jednoznačnú prednosť.

 

                                                                Článok č.4   Všeobecné podmienky používania Portálu.

4.1    Prevádzkovateľ na Portáli sprístupňuje Užívateľom jednotlivé Ponuky Služieb jednotlivých  Partnerov vrátane cien poskytnutých variantov operatívneho leasingu, klasického leasingu, autoúveru a autokreditu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť údajov v akejkoľvek Ponuke Služieb alebo ďalších poskytnutých informácií zo strany Partnerov.  Jednotlivé ceny v akejkoľvek Ponuke Služieb nie sú právne záväzné a môžu sa meniť. Prevádzkovateľ je oprávnený ceny kedykoľvek, bez upozornenia jednostranne meniť, predovšetkým podľa pokynov Partnera.

4.2    Používanie Portálu pre užívateľov je bezplatné. Užívateľ znáša sám všetky náklady vzniknuté jemu v súvislosti s prístupom a používaním Portálu, myslia sa tým predovšetkým náklady na internetové pripojenie a podobne.

4.3   Uskutočnením Dopytu, t. j. stlačením tlačítka „Odoslať nezáväzný dopyt“ v rámci Portálu, alebo aj prípadne iným tlačítkom alebo odkazom s podobným názvom, prípadne cez kontaktný formulár Portálu alebo mailom na adresu: info@leasingexpert.sk Užívateľ potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VP a že bez výhrad s nimi súhlasí. Uvedené VP sú záväzné pre každého jednotlivého užívateľa Portálu. Rozdielne ustanovenia od týchto VP je možné dosiahnuť jedine písomnou dohodou medzi Prevádzkovateľom a konkrétnym Užívateľom. Znenia takto dojednaných VP má ale Prevádzkovateľ právo kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.

4.4    Prevádzkovateľ nie je účastníkom žiadnych zmluvných vzťahov medzi Partnerom a Užívateľom a nenesie tým žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Nenesie ani nezodpovedá za akúkoľvek prípadnú škodu, ktorá môže vzniknúť Užívateľovi na základe samotnej uzatvorenej Zmluvy ani ďalšej súvislosti s ňou, jej samotným plnením alebo nejakým jednaním, ktoré môže predchádzať uzatvorenie Zmluvy. Na základe Ponúk jednotlivých Služieb uverejnených na Portáli, nevzniká Užívateľovi akýkoľvek nárok na uzatvorenie Zmluvy. Užívateľ berie týmito VP na vedomie, že údaje zverejnené na Portáli majú čisto informatívny charakter.

Ponuky Služieb Partnerov na Portáli nie sú ponukou v zmysle ustanovenia § 43a§ 43c zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnení a nejedná sa ani o Verejný prísľub podľa § 850 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, v znení neskorších zmien a doplnení.

4.5    Prevádzkovateľ nezaručuje nonstop, t. j. neprerušený prístup na Portál, nezaručuje ani bezpečnosť a bezporuchovosť Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu Užívateľovi pri užívaní a realizácii prístupu na Portál, vrátane možných škôd vzniknutých pri sťahovaní dát a údajov zverejnených na Portáli, za škody spôsobené prerušením prevádzky, pri poruche Portálu, pri počítačových vírusoch, za škody spôsobené v dôsledku strát údajov alebo dát, za ušlý zisk, za neoprávnený prístup k prenosom a dátam Užívateľa.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup Užívateľa na Portál a to hlavne z dôvodov neoprávneného alebo chybného užívania Portálu. Prevádzkovateľ je takto oprávnený konať z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez jeho uvedenia Užívateľovi.  

Užívateľ zodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté jeho neoprávneným užívaním a alebo zásahom do Portálu, prípadne technických častí Portálu, vrátane zdrojového kódu.

4.6       Vzhľadom k tomu, že samotný Prevádzkovateľ nie je za žiadnych okolností zmluvným partnerom Zmluvy, Užívateľ z uvedeného dôvodu uplatňuje svoje práva z prípadnej uzatvorenej Zmluvy, alebo možného práva zo zodpovednosti za vady, priamo u Partnera.                                  

 

                                                                  Článok č.5   Pravidlá používania Portálu

5.1    Užívateľ sa zaväzuje, že v rámci používania Portálu nebude v žiadnom prípade používať hanlivé, vulgárne, urážlivé, neetické, nevhodné alebo nemravné či iné nevhodné výrazy, obrázky alebo texty. Ďalej Užívateľ prehlasuje, že v prípade či už v rámci blogovania, diskusie alebo inde na Portáli, nebude vkladať žiadne akékoľvek reklamné a propagačné texty alebo podobný obsah, žiadne reklamné e-maily, internetové odkazy a podobne.

5.2    Užívateľ vykonaním Dopytu, t. j. stlačením tlačítka „Odoslať nezáväzný dopyt“ v rámci Portálu, alebo aj prípadne iným tlačítkom alebo odkazom s podobným názvom, prípadne cez kontaktný formulár Portálu alebo mailom na adresu: info@leasingexpert.sk, vyjadruje okrem iného svoj záujem o naviazanie spolupráce s Partnerom za cieľom uzatvorenia Zmluvy medzi Užívateľom a Partnerom. Vyhotovená Ponuka je nezáväzná, a zároveň Ponuka Užívateľa zostáva pre ostatných Užívateľov počas celej doby využívania Portálu anonymná.

5.3    Prevádzkovateľ je po obdržaní Dopytu oprávnený Dopyt vyhodnotiť podľa kritérií dodaných od Partnera, prípadne svojich vlastných, vrátane preverenia Užívateľa alebo jeho bonity. Z uvedeného dôvodu môže Požiadavku jednostranne zamietnuť alebo ďalej postúpiť Partnerovi za účelom zaslania vyjadrenia k Požiadavke zo strany Partnera konečnému Užívateľovi a to ohľadne ďalších informácií od Užívateľa, k Predbežnej ponuke Služieb alebo k ďalším krokom smerujúcim k uzatvoreniu Zmluvy. Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poverený Partnerom okrem iných ku kompletizácii všetkých potrebných dokumentov, ktoré sú potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.

5.4    Užívateľ jednoznačne súhlasí, že v prípade, ak Prevádzkovateľ nezamietne jeho dopyt, môže ho na základe jeho súhlasu so znením týchto Všeobecných podmienok, kontaktovať Prevádzkovateľ aj Partner,  alebo ním poverená osoba. Kontaktovanie sa myslí kontakt prostredníctvom mailu alebo telefonického rozhovoru, prípadne SMS.

5.5    Užívateľ udeľuje súhlas s tým, že po vykonaní Dopytu z jeho strany na konkrétnu Ponuku, Prevádzkovateľ môže poskytnúť ním zadané údaje, vrátane osobných údajov svojim Partnerom, ktorí zabezpečili podmienky zobrazené v konkrétnej Ponuke. Všetky poskytnuté údaje Užívateľa vždy budú použité len v primeranej podobe a forme slúžiacej na spracovanie, sprostredkovanie a možnosti uzatvoriť Zmluvu, prípadne možnosti uzatvoriť zmluvu podľa ďalších alebo iných požiadaviek Užívateľa.

5.6     Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je a nebude v žiadnom zmluvnom vzťahu - poskytovateľom Služby k Užívateľovi v zmysle týchto VP. Ak iný zmluvný vzťah vznikne, musí mať konkrétnu písomnú formu.

5.7    Na uzatvorenie Zmluvy s Užívateľom, môže Prevádzkovateľ Partnera zastupovať vo všetkých záležitostiach, hlavne ktoré súvisia s prípravou a uzatvorením jedine zmluvy o Operatívnom leasingu. Medzi takéto sa počítajú aj administratíva a úkony, ktoré smerujú k uzatvoreniu Zmluvy.

Na uzatvorenie Zmluvy v prípade klasického leasingu, autoúveru a autokreditu, môže Užívateľa oslovovať v zmysle Zmluvy o finančnom sprostredkovaní výhradne Partner, ktorého ponuku si Užívateľ na Portáli zvolil, ktorý má k uvedenej činnosti dostupné všetky potrebné doklady od Národnej banky Slovenska NBS , licencie, školenia a pod. a ktoré hlavne súvisia s prípravou a uzatvorením zmluvy na klasický leasing, autoúver a autokredit. Medzi takéto sa počítajú aj administratíva a úkony, ktoré smerujú k uzatvoreniu Zmluvy.

5.8.    V prípade uzatvorenia konkrétnej Zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, sa tieto neriadia tymyto VP, ale platia výhradne všetky ustanovenia konkrétnej Zmluvy.

5.9   Užívateľ nie je oprávnený previesť alebo postúpiť práva alebo povinnosti, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním Portálu alebo Predbežnou Ponukou, ktorú Užívateľ obdržal od Partnera Prevádzkovateľa, na inú osobu.

 

                                                                               Článok č.6   Zodpovednosť za škody

6.1     Prevádzkovateľ Užívateľovi neposkytuje akúkoľvek záruku ohľadne Portálu. Neposkytuje v prvom rade žiadne záruky ohľadne dostupnosti a fungovania Portálu a jeho služieb. Prevádzkovateľ Užívateľovi nezaručuje predovšetkým nasledovné:

            6.1.1     Akékoľvek Služby dojednané alebo inak využité prostredníctvom Portálu poskytované bez      

                          akýchkoľvek možných chýb.

            6.1.2    Dostupnosť portálu bude nepretržitá, tj. 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku.  

6.2        Prevádzkovateľ neposkytuje Užívateľovi žiadne záruky ohľadne fungovania Portálu a jeho služieb. Užívateľ uvedené berie na vedomie a zároveň rozumie, že Portál môže byť nefunkčný. Na základe uvedeného, Užívateľ akceptuje akékoľvek spomenuté riziko a zaväzuje sa vykonať patričné a primerané kroky na to, aby v súvislosti s prístupom a užívaním Portálu a jeho služieb, v maximálnej svojej miere obmedzil alebo úplne vylúčil možnosť vzniku následkov alebo inej ujmy na svojej strane.

6.3     Prevádzkovateľ nezodpovedá Užívateľovi za akúkoľvek možnú priamu alebo nepriamu škodu alebo možnú ujmu v súvislosti s používaním Portálu a jeho služieb.

6.4     Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek chyby, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zásahu tretích osôb do Portálu alebo jeho služieb, alebo v pripade iných dôsledkov pri použití Portálu v rozpore, na ktorý bol určený. Užívateľ berie uvedené jednoznačne na vedomie.

 

                                                            Článok č.7   Zasielanie oznámení a Ochrana osobných údajov

7.1    Spracovávanie osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa prebieha iba za podmienok danými právnymi predpismi k zákonným účelom, prípadne k účelom, s ktorými Užívateľ vyjadril svoj súhlas. Všetky údaje sú spracovávané výhradne v rozsahu nutnom pre plnenie nižšie uvedených účelov. Doba spracovávania je však možná iba po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a v súlade s uvedenými právnymi predpismi.

7.2    Užívateľ vykonaním Dopytu udeľuje Prevádzkovateľovi ako správcovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých podľa týchto VP, za účelom identifikácie Užívateľa pri používaní Portálu a služieb, ktoré Portál poskytuje a ďalej pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť akékoľvek údaje Užívateľa, získané prostredníctvom Dopytu, alebo inou ďalšou formou vzájomnej komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom. Týmto nie je dotknutá povinnosť Prevádzkovateľa a možnosť poskytnutia informácií o Užívateľovi tretím osobám alebo orgánom verejnej moci v prípadoch upravenými právnymi predpismi. Viac aj na Ochrana osobných údajov na www.leasingexpert.sk

7.3    V prípade, ak je Užívateľ fyzickou osobou, ochrana osobných údajov je poskytovaná v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto Užívateľ výslovne súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, hlavne ale nie však iba titul, meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa, IČO, DIČ, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a pod. (ďalej len všetko ako „Osobné údaje“). Viac aj na Ochrana osobných údajov na www.leasingexpert.sk

7.4    Prevádzkovateľ v prípade, že Užívateľ vyjadril súhlas so zasielaním obchodných oznámení, môže v súlade so zákonom o službách informačnej spoločnosti informovať Užívateľa formou reklamných oznámení o svojich službách a produktoch, pripadne o službách a produktoch tretích osôb, a Užívateľ s týmto súhlasí. Súhlas užívateľa so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a Užívateľ je oprávnený kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať.

7.5    Prevádzkovateľ môže poveriť tretiu osobu na spracovanie Osobných údajov Užívateľa, ako spracovateľa. Okrem príslušného Partnera a iných priamych dodávateľov a tiež prípadne inštitúcií a subjektov, ktoré overujú bonitu, nebudú Osobné údaje bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa, odovzdávané Prevádzkovateľom ďalším tretím osobám.

7.6    Osobné údaje sú vo vzťahu k Užívateľovi spracovávané okrem iného za účelom ich oznámenia Partnerom, prípadne pre účely zabezpečenia komunikácie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, poprípade pre overenie dostatočnej bonity konkrétneho Užívateľa.

7.7    Prevádzkovateľ má právo prístup na Portál alebo využitie ponúkaných Služieb Užívateľovi zamietnuť a odoprieť v prípade, ak Užívateľ vysloví nesúhlas s odovzdávaním údajov Partnerovi alebo tento súhlas vezme späť.

7.8    Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje po dobu neurčitú, alebo na dobu najviac možnú podľa všeobecne záväzných právnym predpisov. IP adresa Užívateľa je uchovávaná na dobu nevyhnutnú pre vyhodnotenie a zaistenie zabezpečenia Portálu a Portálom poskytovaných služieb. Osobné údaje sa môžu spracovávať v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo aj neautomatizovaným spôsobom a v tlačenej podobe. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo spracovávať anonymizované údaje a používaní Portálu za účelom zlepšenia a skvalitnenia prevádzky Portálu.

7.9    Užívateľ Portálu má právo požiadať Prevádzkovateľa o poskytnutie informácií a spracovaní jeho Osobných údajov, ktoré mu Prevádzkovateľ poskytne bez zbytočného odkladu. Za uvedené poskytnuté informácie je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať primeranú úhradu, ktoré neprevyšujú náklady nevyhnutné na poskytnutie týchto informácií.

7.10   Užívateľ prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov vo vzťahu k Prevádzkovateľovi odvolať písomným súhlasom doručeným na adresu jeho sídla, alebo e-mailovým oznámením na adresu uvedenú na Portáli. Užívateľ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnom poskytnutí svojich Osobných údajov a že ním poskytnuté Osobné údaje sú presné a jednoznačné.

                              

                                                                           Článok č.8   Doručovanie a korešpondencia

8.1    Ak sa strany nedohodli inak, akákoľvek korešpondencia súvisiaca so Zmluvou a VP musí byť vždy doručená písomnou formou. Táto forma môže byť elektronickou poštou alebo prostredníctvom prevádzkovateľov klasických poštových služieb, výnimočne aj osobne. Prevádzkovateľ uvedenie kontaktné adresy na svojom Portále.

8.2    V prípade doručovania elektronickou poštou, Správa sa považuje za doručenú momentom jej prijatia na server. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľov klasických poštových služieb, výnimočne aj osobne, za moment prijatia sa považuje jej prevzatie adresátom, prípadne odopretím prevzatia takejto zásielky. V prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľov klasických poštových služieb sa považuje zásielka doručená aj uplynutím lehoty osemnástich (18) dní od uloženia zásielky a výzvy adresátovi na jej prevzatie, v prípade ak sa zásielka uloží u prevádzkovateľa klasických poštových služieb. Uvedené platí aj v prípade, že sa adresát o uložení takejto zásielky nedozvedel.

 

                                                                           Článok č.9    Záverečné ustanovenia

9.1      Prevádzkovateľ môže znenie VP meniť a doplňovať. Aktuálne znenie VP budú vždy umiestnené na Portále. Uvedeným ustanovením nebudú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúcich znení VP.

9.2     Prípadné odstúpenia od Zmluvy, ktorá bola uzatvorená medzi Užívateľom a Partnerom sa riadia samotným znením Zmluvy, a prípadne ďalšími ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.3    Všetky dokumenty a Zmluvy súvisiace s používaním Portálu a týchto VP sú archivované Prevádzkovateľom v elektronickej forme a nie su verejne prístupné.

9.4    V prípade, ak nastane situácia, že niektoré ustanovenia VP sa stanú neplatnými alebo neúčinnými, ich miesto nahradia ustanovenia, ktorých zmysel sa čo najviac budú približovať uvedeným neplatným alebo neúčinným ustanoveniam.

9.5   Uvedené VP vstúpili do platnosti dňa 14.04.2020.

 

Matúškovo, dňa 14.04.2020

 Sociálne siete
 
Kontakty
LEASING EXPERT
Matúškovo č.56
925 01 Matúškovo

Tel.: 0948 828 711
Email: info@leasingexpert.sk

© Všetky práva vyhradené - www.leasingexpert.sk
Tvorba web stránok

Všetky práva vyhradené - www.leasingexpert.sk
Tvorba web stránok od GRANDIOSOFT
Nastavenie súborov cookies
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies (essential cookies) umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky. Tieto cookies môžete zakázať zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky. Radi by sme tiež využívali dobrovoľné cookies (non-essential), ktoré nám pomôžu zlepšiť fungovanie našej webovej stránky. Pre ich povolenie, prosím, odkliknite súhlas.
Ochrana osobných údajov  |  Informácie o cookies
Súhlasím Prispôsobiť Odmietnúť
Naspäť
Podrobné nastavenie cookies
Súbory cookie používame na zabezpečenie základných funkcií stránky a na zlepšenie vášho používateľského zážitku. Svoj súhlas pre každú kategóriu môžete kedykoľvek zmeniť.
Nevyhnutné cookies
 
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú najmä na uchovávanie Vašich produktov v košíku, zobrazovanie obľúbených výrobkov, nastavenie Vašich preferencií a nákupného procesu. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať.
Analytické cookies
 
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu a počet návštev našej webovej stránky.
Marketingové cookies
 
Marketingové cookies sú využívané reklamnými a sociálnymi sieťami na prispôsobenie zobrazovaných reklám tak, aby pre vás boli čo najzaujímavejšie.
Povoliť všetky Povoliť zvolené Odmietnúť
Uložiť Odmietnúť